Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assessable /ə'sesəbl/  

  • Tính từ
    có thể định giá để đánh thuế, có thể định giá; có thể ước định
    có thể đánh thuế

    * Các từ tương tự:
    Assessable Income or profit, Assessable profit