Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assessor /ə'sesə[r]/  

 • Danh từ
  người định giá
  (luật học)
  viên hội thẩm

  * Các từ tương tự:
  assessorial