Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assessment /ə'səsmənt/  

 • Danh từ
  sự đánh giá
  continuous assessment is made of all students' work
  sự học tập của mọi sinh viên được đánh giá thường xuyên
  ý kiến đánh giá
  what is your assessment of the situation?
  Anh đánh giá tình hình ra sao?
  mức ước định
  a tax assessment
  mức thuế ước định