Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll-, Mỹ -l-)
  cavil at somebody
  cằn nhằn vô ích
  nó cằn nhằn vô ích về việc được yêu cầu tự nấu bữa ăn sáng của mình

  * Các từ tương tự:
  caviler, caviller