Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lời phê phán vụn vặt
  về cơ bản đó là một màn trình diễn hay, tôi chỉ có vài lời phê phán vụn vặt về kỹ năng của cô ấy
  lời nói lảng
  cô ta đưa cái ấy ra chẳng qua chỉ là một cách nói lảng
  Động từ
  (+over, about)
  cãi lý cãi lẽ (cãi vã) về những điểm bất đồng vụn vặt
  50 xu thì có đáng gì mà cãi vã nhau

  * Các từ tương tự:
  quibbler