Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự kêu ca, sự than phiền
  you have no cause (groundsfor complaint
  anh không có lý do gì để than phiền cả
  (+ about, of) lý do than phiền; lời than phiền, lời khiếu nại
  submit a formal complaint
  đưa ra một lời khiếu nại chính thức; thưa kiện
  sự đau; bệnh
  suffer from a heart complaint
  đau tim