Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] cảm thấy đau quặn trong bụng
  (+ about) (khẩu ngữ, xấu) kêu ca, càu nhàu
  nó cứ luôn mồm càu nhàu là không có tiền
  Danh từ
  lời kêu ca, lời càu nhàu
  (nghãi xấu) sự kêu ca, sự càu nhàu
  he likes to have a good gripe from time to time
  thỉnh thoảng anh ta thích làm một chầu càu nhàu kêu ca
  the gripes
  số nhiều, khẩu ngữ
  cơn đau quặn bụng

  * Các từ tương tự:
  gripe-penny, gripe-water, griper