Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  càu nhàu, lầm bầm
  why grumble at me about your own stupid mistakes?
  Sao lại càu nhàu với tôi về những sai lầm ngốc nghếch của chính cậu?
  gầm, rền
  tiếng sấm rền ở đằng xa
  tiếng sôi bụng ùng ục
  Danh từ
  sự càu nhàu, sự lầm bầm; tiếng lầm bầm
  tiếng gầm, tiếng rền (sấm)

  * Các từ tương tự:
  grumbler