Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grumbler /'grʌmblə[r]/  

  • Danh từ
    người hay càu nhàu