Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sợi tóc, mái tóc; lông, bộ lông (thú vật)
  have longblack hair
  có mái tóc đen dài
  a cat with a fine coat of hair
  một con mèo với bộ lông mượt
  have one's hair cut
  cắt tóc
  get (have) somebody by the short hairs
  xem short
  get in somebody's hair
  là gánh nặng cho ai; gây phiền phức cho ai
  a (the) hair of the dog [that bit you]
  (khẩu ngữ)
  lấy rượu trị nghiện rượu
  hang by a hair (a thread)
  xem hang
  [not] harm a hair of somebody's head
  [không] đụng đến một sợi tóc của ai, không hại ai tý nào
  have a good head of hair
  xem head
  keep your hair on
  đừng nổi nóng, hãy giữ bình tĩnh
  let one's hair-down
  (khẩu ngữ)
  thư giãn, xả hơi
  make somebody's hair curl
  (khẩu ngữ)
  làm ai sởn tóc gáy, làm cho ai kinh khiếp
  make one's hair stand on end
  kinh khiếp, dựng tóc gáy lên
  neither hide no hair of somebody (something)
  xem hide
  not turn a hair
  không chút sợ hãi ngạc nhiên, phớt tỉnh
  split hairs
  xem split
  tear one's hair
  xem tear

  * Các từ tương tự:
  hair breadth, hair-do, hair-drier, hair-dryer, hair-dye, hair-grip, hair-line, hair-oil, hair-piece