Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-rr-)
  (+ at)phản đối; nghi ngờ
  tôi gợi ý đưa vấn đề ra biểu quyết, nhưng ông chủ tọa phản đối
  Danh từ
  without demur
  không phản đối, không bác bỏ

  * Các từ tương tự:
  demure, demurely, demureness, demurrable, demurrage, demurrer