Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều không đổi)
  (động vật) cá chép
  Động từ
  carp at (about) somebody (something)
  bới móc, bắt bẻ
  miệng lưỡi bới móc
  chị ta luôn bắt bẻ các con

  * Các từ tương tự:
  carpal, carpel, carpellary, carpellate, carpenter, carpenter-ant, carpenter-bee, carpenter-scene, carpentry