Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lambaste /læm'beist/  

  • Động từ
    đánh, quật (ai) liên hồi
    khiển trách nặng nề