Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

admonish /əd'mɒni∫/  

 • Động từ
  quở mắng, rầy la
  thầy giáo quở mắng học sinh là lười biếng
  răn bảo, khuyên răn
  admonish somebody to be more careful
  khuyên răn ai nên thận trọng hơn

  * Các từ tương tự:
  admonisher, admonishingly, admonishment