Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

admonishment /əd'mɒni∫mənt/  

  • Danh từ
    sự quở mắng, sự rầy la