Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (cách viết khác pommel)(-ll-; Mỹ cách viết khác –l-)
    đấm liên hồi

    * Các từ tương tự:
    pummeling, pummelling