Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (từ Mỹ belabor)
    đánh nhừ tử; tấn công mạnh
    anh ta đánh con lừa không tiếc tay
    chúng nó lăn mạ chúng tôi dữ