Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chew something [up]
  nhai
  hãy nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt
  bite off more than a one can chew
  xem bite
  chew the cud [something]
  suy nghĩ lại, nghiền ngẫm
  chew the fat (the rag)
  (khẩu ngữ) ca cẩm, cằn nhằn
  chew something over
  (khẩu ngữ) suy ngẫm
  chew over a problem
  suy ngẫm một vấn đề
  Danh từ
  sự nhai
  vật để nhai (kẹo, thuốc lá…)

  * Các từ tương tự:
  chewable, chewer, chewiness, chewing gum, chewy