Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ruminate /'ru:mineit/  

  • Động từ
    (động vật) nhai lại
    ngẫm nghĩ; nghiền ngẫm
    ruminate over past events
    ngẫm nghĩ về những việc đã qua