Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ on, over)
  suy nghĩ, cân nhắc
  anh đã suy nghĩ đủ lâu rồi, bây giờ là lúc phải quyết định
  ponder [ona question
  suy nghĩ về một vấn đề

  * Các từ tương tự:
  ponderability, ponderable, ponderation, ponderer, ponderingly, ponderosity, ponderous, ponderously, ponderousness