Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nặng nề
  a fat man's ponderous movements
  cử động nặng nề của một người béo
  ponderous style
  văn phong nặng nề

  * Các từ tương tự:
  ponderously, ponderousness