Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grandiloquent /græn'diləkwənt/  

 • Tính từ
  (xấu)
  khoa trương, khoác lác
  grandiloquent speaker (speech)
  diễn giả (bài nói) khoa trương

  * Các từ tương tự:
  grandiloquently