Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khó cầm, khó di chuyển
  an unwieldy piece of furniture
  một món đồ đạc khó di chuyển
  khó điều khiển; cồng kềnh
  tính chất quan liêu cồng kềnh của chính quyền tập trung