Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cumbersome /'kʌmbəsəm/  

 • Tính từ
  nặng và vướng víu
  a cumbersome overcoat
  chiếc áo khóac nặng và vướng víu
  chậm chạp nặng nề
  thủ tục hành chính chậm chạp nặng nề

  * Các từ tương tự:
  cumbersomely, cumbersomeness