Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chán ngắt
  a tedious lecture
  bài thuyết trình chán ngắt

  * Các từ tương tự:
  tediously, tediousness