Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghĩa xấu) khoa trương (văn phong, lời nói..)
    cương, sưng

    * Các từ tương tự:
    turgidity, turgidly