Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

turgidity /tɜ:'dʒidəti/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu) sự khoa trương (trong văn phong, lời nói)
    sự cương, sự sưng