Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phiền chán
  I've missed the trainhow tiresome
  tôi nhỡ mất chuyến tàu hoả, thật là phiền

  * Các từ tương tự:
  tiresomely, tiresomeness