Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disagreeable /,disə'gri:əbl/  

 • Tính từ
  khó chịu, không vừa ý
  a disagreeable person
  một người khó chịu
  a disagreeable experience
  một kinh nghiệm khó chịu

  * Các từ tương tự:
  disagreeableness, disagreeables