Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obnoxious /əb'nɒk∫əs/  

 • Tính từ
  rất khó chịu; kinh tởm
  an obnoxious smell
  mùi kinh tởm
  he is the most obnoxious man I know
  nó là người khó chịu nhất mà tôi biết

  * Các từ tương tự:
  obnoxiously, obnoxiousness