Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ghê tởm, gớm guốc
  a repulsive smell
  một mùi ghê tởm
  a repulsive person
  một người ghê tởm
  (vật lý) đẩy
  repulsive forces
  lực đẩy

  * Các từ tương tự:
  repulsively, repulsiveness