Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm buồn nôn
  nauseating food
  món ăn làm buồn nôn
  làm ghê tởm
  a nauseating person
  một người làm cho người ta ghê tởm

  * Các từ tương tự:
  nauseatingly