Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nauseatingly /'nɔ:sieitiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] buồn nôn
    [một cách] ghê tởm