Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ghê tởm, sự kinh tởm
  Động từ
  làm ghê tởm, làm kinh tởm
  tôi hoàn toàn ghê tởm cái cách mà vợ anh ta đối xử với anh ta

  * Các từ tương tự:
  disgusted, disgustedly, disgustful, disgusting, disgustingly