Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disgustful /dis'gʌstful/  

  • Tính từ
    ghê tởm, kinh tởm; làm ghê tởm, làm kinh tởm