Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm ghê kinh tởm, làm kinh tởm

    * Các từ tương tự:
    disgustingly