Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đáng ghét, ghê tởm

    * Các từ tương tự:
    loathsomeness