Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contemptible /kən'temptəbl/  

  • Tính từ
    đáng khinh

    * Các từ tương tự:
    contemptibleness