Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contemptibleness /kən,temptə'biliti/  

  • Danh từ
    tính đáng khinh, tính đê tiện, tính bần tiện