Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (y học)
  bệnh scobut
  Tính từ
  (cũ, tiếng lóng) (dùng làm thuộc ngữ)
  đê tiện; đáng khinh
  he's a scurvy wretch
  hắn là một thằng cha đê tiện đáng khinh

  * Các từ tương tự:
  scurvy-grass