Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  buồn; tiếc; hối tiếc
  I'm sorry to say that I won't be able to accept the job
  tôi rất tiếc phải nói là tôi không thể nhận công việc ấy
  chúng tôi rất đau buồn nghe tin bố anh mất
  aren't you sorry for (aboutwhat you've done?
  anh có hối tiếc về những gì anh đã làm không?
  can you lend me a pound?” "I'm sorry, I can't"
  anh cho tôi mượn một bảng?” rất tiết là tôi không thể"
  sorry!
  xin lỗi!
  (thuộc ngữ) (-ies; -iest) (thường nghĩa xấu) tồi, thiểu não, đáng thương
  a sorry sight
  một cảnh đáng thương
  in sorry clothes
  ăn mặc thiểu não
  be (feel) sorry for somebody
  thông cảm với ai
  I feel sorry for anyone who has to drive in this sort of weather
  tôi thông cảm với những ai phải lái xe trong thời tiết như thế này
  thương hại ai, thấy tiếc cho ai
  nếu anh ta không nhận ra hậu quả của những việc làm của mình thì tôi thấy tiếc cho anh ta lắm
  better safe than sorry
  xem better
  cut a fine (poor, sorry…) figure
  xem figure
  Thán từ
  (dùng để xin lỗi) xin lỗi
  sorry, I don't know where she lives
  xin lỗi, tôi không biết cô ta ở đâu
  (dùng để yêu cầu người lặp lại câu vừa nói)
  I'm hungry” “sorry?” “I said I'm hungry
  “tôi đói bụng” “xin anh lặp lại cho, tôi nghe không rõ” “tôi đã nói tôi đói bụng”