Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scurvy-grass /'skə:vi,grɑ:s/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cải ốc tai