Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô giá trị; vô dụng
  the contract is now worthless
  hợp đồng này vô giá trị
  không ra gì (người)
  worthless character
  một tính cách không ra gì

  * Các từ tương tự:
  worthlessness