Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

despicable /di'spikəbl/  

 • Tính từ
  đáng khinh, ti tiện
  a despicable action
  một hành động đáng khinh
  a despicable rogue
  một gã xỏ lá ti tiện

  * Các từ tương tự:
  despicableness