Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • dưới
  the boat sank beneath the waves
  con tàu chìm dưới làn sóng
  không đáng, không xứng
  he considers such jobs beneath him
  anh ta xem những công việc như thế không xứng đáng với anh
  they thought she had married beneath her
  chúng nó nghĩ rằng nàng lấy một người chồng không xứng đáng với nàng
  Phó từ
  ở dưới
  từ máy bay chúng tôi nhìn xuống đồng ruộng trải ra ở dưới