Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  không biết xấu hổ, trơ trẽn, vô liêm sỉ
  a shameless liar
  kẻ nói dối vô liêm sỉ

  * Các từ tương tự:
  shamelessly, shamelessness