Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (đùa)
    không xấu hổ; không bối rối

    * Các từ tương tự:
    unabashedly