Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undismayed /'ʌndis'meid/  

  • Tính từ
    không nao núng