Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undaunted /,ʌn'dɔ:ntid/  

 • Tính từ
  (thường vị ngữ)
  không nản lòng, không sợ hãi, ngoan cường
  he continued the climb, undaunted by his fall
  nó tiếo tục leo, không hề sợ ngã

  * Các từ tương tự:
  undauntedly, undauntedness