Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconcerned /,ʌnkən'sɜ:nd/  

 • Tính từ
  (+ with) không quan tâm, hờ hững
  unconcerned with questions of religion
  không quan tâm đến những vấn đề tôn giáo
  (+ at) không lo lắng
  they were unconcerned at the poor weather
  họ không lo lắng gì đến chuyện thời tiết xấu

  * Các từ tương tự:
  unconcernedly, unconcernedness